Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Závazné obchodní podmínky platné pro internetový obchod E-kontaktni-cocky.cz vymezují pravidla kupní smlouvy, způsobu platby a dodání, práv spotřebitele, povinnosti z vadného plnění, vyřízení reklamace a dalších oblastí.

Čl. 1

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro uzavírání a plnění kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodě E-kontaktni-cocky.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují reklamační řád a upřesňují další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu E-kontaktni-cocky.cz je Dr. Marie Tomančáková, se sídlem Holubova 9, 779 00 Olomouc,, IČ: 73965031, email: cocky@e-kontaktni-cocky.cz, tel.: 604269446.
 3. Veškeré smluvní závazkové vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č.  89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Čl. 2

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.
 2. Prodávající (podnikatel) je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 3. Kupujícím-spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Kupující-nespotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Za kupujícího-nespotřebitele (podnikatele) je se zřetelem k této činnosti považován každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 6. Reklamace je jednostranný právní úkon kupujícího, jímž se domáhá svých nároků z vadného plnění.
 7. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy dle čl. 6 těchto Obchodních podmínek, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

Čl. 3

Kupní smlouva

 1. Prodej kontaktních čoček je dle české legislativy možný jen zájemcům, kteří mají první aplikaci objednávaných čoček provedenou v aplikačním středisku (u očního lékaře nebo kontaktologa) a zúčastňují se pravidelných následných kontrol. Objednávka je možná jen v případě, že předpis na korekci zraku není starší než 1 rok. Nedodržení pokynů kontaktologa může poškodit Váš zrak.
 2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Mimo to jsou obchodní podmínky po celou dobu zveřejněny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a kupujícímu je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.
 3. Ceny uvedené v nabídce jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v době uskutečnění objednávky.
 4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou část uzavřené smlouvy.
 5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím stranám.
 6. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.

 

Čl. 4

Náklady na dodání – poštovné a balné

 1. Objednané zboží bude kupujícímu doručeno využitím služeb smluvního přepravce, především České pošty. Cenu za přepravu a náklady za zabalení věci (dále jen „balné“) platí kupující, jsou vždy přehledně uvedeny v zadání objednávky a závisí na způsobu platby za zboží.

      Cena poštovného: TYP PLATBY: Platba na dobírku +145 Kč, platba převodem na účet +110 Kč,

      DORUČENÍ: Česká pošta - balík do ruky.

 

Čl. 5

Způsob platby a dodání

 1. Platbu je možné realizovat třemi základními způsoby – formou dobírky (hotově, při převzetí zboží od smluvního dopravce), formou převodu na účet (bezhotovostně, údaje potřebné k převodu jsou kupujícímu zaslány po uskutečnění objednávky). Při platbě převodem na účet je zboží expedováno po připsání částky za objednané zboží na účet prodávajícího.
 2. Dostupnost produktů je uváděna u jednotlivých produktů.
 3. U barevných, torických a multifokálních (bifokálních) kontaktních čoček může být dodací lhůta 1 až 4 týdny. (To platí rovněž pro čočky s roční a devíti měsíční výměnou.) Pokud je zástupce výrobce v ČR má na skladě, mohou být dodány obratem. U těchto typů čoček však rychlost dodávky nemůžeme ovlivnit. V případě, že nebude možno zboží ve výše uvedené lhůtě odeslat, bude na tuto skutečnost objednávající upozorněn emailem.

Čl. 6

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

 1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat podnikatelku Dr. Marii Tomančákovou, se sídlem Holubova 9, 779 00 Olomouc, IČ: 73965031, email: cocky@e-kontaktni-cocky.cz, tel.: 604269446 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Spotřebitel může použít níže uvedené vzorové odstoupení od smlouvy (čl. 6.8), není to však jeho povinností.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to včetně kopie faktury a odstoupení od smlouvy, ve kterém bude zřetelně uvedeno, že spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy odstupuje.
 4. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením zboží dle tarifu provozovatele poštovních služeb.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 6. Spotřebitel je povinen vrátit dodané zboží včetně veškerého příslušenství, v původním, nepoškozeném a nepoužitém balení (vrátit je nutno i dárek, bonus, či zboží navíc, které bylo případně spojeno s uzavřením smlouvy, rovněž v původním, nepoškozeném a nepoužitém balení). Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. kontaktní čočky zhotovované nebo objednané pro daného kupujícího. Jedná se především o torické, multifokální či dioptrické barevné kontaktní čočky), jakož i o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 8. Vzorové Oznámení o odstoupení od smlouvy:

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát

Dr. Marie Tomančáková, se sídlem Holubova 9, 779 00 Olomouc, IČ: 73965031,

email: cocky@e-kontaktni-cocky.cz, tel.: 604269446.

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ………………….

 

Datum objednání: …………………

Číslo objednávky (variabilní symbol): …………………

Datum obdržení: ………….……….

 

Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………

Adresa spotřebitele: …………………………..

Telefon spotřebitele: …………………………

 

Datum …………….

     (Podpis spotřebitele ………..)

 

 

 

Reklamační řád

Je-li kupujícím spotřebitel, platí pro prodej kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i ustanovení tohoto reklamačního řádu v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Čl. 7

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (jakost při převzetí). Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
 2. a)má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 3. b)se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 4. c)věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 5. d)je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 6. e)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to (pokud se neprokáže opak), že věc byla vadná již při převzetí.

 1. U zuživatelné věci je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.
 2. Kupující je dále oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (zákonná záruka).

3.1                Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, poškozením nesprávnou manipulací či užíváním a ošetřováním (např. roztržením kontaktní čočky nehtem nebo nesprávným čištěním, vrácení kontaktní čočky po době jejího nošení (době k použití), tedy čočku zanešenou depozity apod.), nebo vyplývá-li to z povahy věci.

3.2                Před prvním použitím je kupující-spotřebitel povinen prostudovat návod na použití zboží (příbalový leták) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného použití výrobku v rozporu s návodem k použití nebude právo z vadného plnění uznáno.

 

Čl. 9

Uplatnění práva z vadného plnění

 1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
 2. Kupující-spotřebitel zašle reklamovanou čočku zpět v roztoku a v pouzdru na kontaktní čočky k posouzení. Je nutno uvést krátký popis vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace, dále rovněž šarži (LOT) čočky, které je uvedeno na blistru a krabičce, abychom si mohli my a výrobce kontaktní čočky ověřit, že se jedná o originální zboží (navíc určené pro náš trh) a zakoupené v naší prodejně. Zároveň nás prosím pokud možno o vadě stručně informujte e-mailem na cocky@e-kontaktni-cocky.cz, nebo telefonicky na tel.: 604269446. Pokud by byla k posouzení závady zaslána vysušená čočka bez roztoku a bez pouzdra, není možno charakter vady již zjistit a reklamace nebude uznána.
 3. Reklamace nebude uznána, pokud závada vznikla špatnou manipulací s kontaktní čočkou nebo vzniklo-li poškození použitím roztoku nebo použitím prostředku, který není určen k péči o kontaktní čočky.
 4. Oprávněnost reklamace bude odborně posouzena výrobcem čočky, kterému bude čočka prodávajícím neprodleně zaslána. Čočky, které nabízí naše firma, jsou originální a totožné s čočkami, které nabízí na českém a evropském trhu aplikační střediska a oční lékaři.
 5. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 6. Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením: Dr. Marie Tomančáková.

 

Čl. 10

Nároky kupujícího-spotřebitele z vadného plnění

 1. V případě vady jakosti při převzetí má spotřebitel nároky v závislosti na tom, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy.

1.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího bodu 1.2 čl. 10.

1.2  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Kromě těchto nároků má kupující v případě nepodstatného porušení smlouvy kupující-spotřebitel nároky i dle následujícího bodu.

 1. V případě zákonné záruky má kupující-spotřebitel následující nároky.

2.1 Kupující-spotřebitel může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Čl. 11

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 2. Je-li reklamace oprávněná, náleží kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud podnikatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

Čl. 12

Ochrana osobních dat

 1. Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje bude prodávající zpracovávat pro své marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů. Obchodní sdělení a reklamní materiály je možno zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty či písemně. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
 2. Osobní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním potřebném rozsahu, který je nutný k řádnému doručení zboží.

 

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

V Olomouci, dne 1. 1. 2014.

 

Tyto Obchodní podmínky byly zkontrolovány a shledány v souladu se zákonem odborníkem na spotřebitelské právo JUDr. Blankou Vítovou, Ph.D., LL.M.